MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) PER LA REDACCIÓ D’UN PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS

Moció pel Ple de març de 2017 

 
 
Fitxer: