Propostes per al Nucli Antic

Des de la CUP Riudoms s'ha treballat al llarg d'aquesta legislatura en fer propostes per a la millora del nucli antic, com per exemple l'InfoCUP número 18 o el recull de propostes per al Pla de Dinamització del Nucli Antic. 

Aquestes són les propostes que s'han fet arribar a la regidoria de Nucli Antic per a millorar el Pla de Dinamització:

MOBILITAT I MOBILIARI URBÀ

 1. Senyalitzar i adequar els diversos aparcaments dissuasius existents a al voltant del Nucli Antic. (Hort Coques, Hort Calistro, Hort Piqué, Hort Pujol, Rentadors). Dur a terme la compactació, homogeneïtzació i pintura del paviment, així com establir les senyalitzacions pertinents. Mantenir contacte i signar convenis amb els propietaris, si s’escau. Aquesta actuació hauria d’anar lligada a una campanya de comunicació per tal de mostrar gràficament, de forma clara i visible, identificant el Nucli Antic i els aparcaments dissuasius. Visualitzant així la proximitat i els efectes positius d’aquests aparcaments en la mobilitat del municipi.
 2. Establir i  senyalitzar la «velocitat reduïda» a tots els carrers del Nucli Antic
 3. Estudiar la possibilitat de peatonalitzar parcial o totalment el Nucli Antic, així com estudiar també la limitació en l’aparcament de carrers i places. L’estudi hauria de considerar diverses possibilitats i modes de circulació (càrrega i descàrrega, només veïns, restringida segons horaris, etc.). Analitzar els pros i contres conjuntament amb el veïnat i establir una consulta ciutadana vinculant.
 4. Substituir i eliminar les línies elèctriques aèries antigues (de 3 fils i palometes) per d’altres de noves amb fil trenat, i ancorades a les façanes. Establir una normativa per tal d'obligar a les empreses subministradores a dur a terme aquestes actuacions com a requisit per a concedir noves llicències. 
 5. Substituir el mobiliari urbà existent amb l’objectiu d’homogeneïtzar els elements urbans del Nucli Antic com per exemple jardineres, pilones, paperes, bancs, fanals, senyalitzacions, etc. evitant així la diversitat existent en cadascun dels elements actuals. Aquesta mesura afavoriria l’aspecte visual del Nucli Antic, els elements substituïts es podrien re-utilitzar en altres espais del municipi on no sigui necessària aquesta homogeneïtzació.
 6. Prohibir la col·locació i instal·lació de grans cossos (com per exemple la caseta de fusta del bar del Casal Riudomenc ubicada a la Plaça de l’Església) a tot l'entorn de la plaça per tal d’evitar la ocupació permanent de la via pública. 

URBANISME, HABITATGE I LOCALS COMERCIALS

 1. Redactar un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de forma urgent que inclogui processos de participació real amb agents implicats i veïns. 
 2. Realitzar i utilitzar de forma eficient un inventari d’habitatges i locals buits en tot l’àmbit del Nucli Antic. A partir d’aquest inventari, establir contactes i reunions amb els veïns per tal d’informar-los sobre els ajuts existents per a la rehabilitació d’habitatges i locals, incentivant-los a dur a terme aquestes reformes.
 3. Diversificar les opcions per incentivar l’obertura i lloguer de nous locals comercials més enllà de bonificacions i ajudes. Establir nous models on l'Ajuntament sigui el promotor de la rehabilitació a partir de la signatura de convenis amb els propietaris. L’Ajuntament, com a promotor, assumirà el cost de la rehabilitació a canvi d’un període de carència de rebre lloguer (duració del període segons inversió reforma). Al finalitzar aquest període el propietari tornarà a disposar del local, en bones condicions, per continuar oferint-lo al mercat de lloguer. Amb aquesta mesura es pretén que l’Ajuntament sigui proactiu en la recuperació del teixit comercial del Nucli Antic a partir de la rehabilitació de locals comercials.
 4. Diversificar les opcions per incentivar la rehabilitació d’habitatges antics, més enllà de les bonificacions i ajudes. Establir nous models com per exemple una borsa d’habitatge en règim de masoveria urbana en el qual el propietari cedeix l’ús de l’habitatge a canvi que el llogater el rehabiliti de forma parcial/total segons l’acord corresponent. L’Ajuntament també hauria d’oferir suport jurídic als interessats.
 5. Permetre i facilitar la rehabilitació d’elements i estructures d’habitatges antics, com per exemple la 3a planta, les golfes i/o l'entresòl. En determinades circumstàncies la normativa actual de rehabilitació no permet aprofitar/utilitzar la totalitat d’aquests espais, motiu pels quals els propietaris no tenen voluntat d’executar la reforma.
 6. Difondre, de forma activa, la borsa de lloguer del Consell Comarcal del Baix Camp entre la ciutadania. Establir contacte i servei permanent amb aquest ens per tal de donar garantires i seguretat jurídica als propietaris, incentivant així la disposició d’habitatges en règim de lloguer
 7. Impulsar una normativa més concreta i definida sobre l’ús i l’aplicació de colors i materials a les edificacions. Per exemple, definir la gamma de colors, materials, tancaments, cromatismes d’alumini, pissarres i marbres de façanes, etc. Especialment en el cas de rehabilitacions que gaudeixin d’ajudes i bonificacions.
 8. Comunicar i promoure l’existència d'ajudes públiques d'altres administracions. Crear un espai informatiu exclusiu per tal de proporcionar informació i assessorament als ciutadans sobre ajudes per rehabilitacions, reformes, adaptacions, mobilitat reduïda, eficiència energètic, lloguer jove, etc. que duguin a terme altres administracions.
 9. Definir, amb la participació dels tècnics , uns criteris i actuacions de mínims que s’han de dur a terme durant la realització d’obra nova, o reforma, de l’espai públic (places i carrers).  Per exemple, establir un criteri basat en la construcció de la xarxa per a la recollida d'aigües pluvials  (embornals) a totes les obres de reforma i pavimentació de nous carrers i vials. 
 10. Realitzar un projecte (executable en múltiples fases) per a l’adequació dels carrers Sant Pau, Sant Antoni, Sant Vicenç, la Muralla de la Font Nova i Pau Casals.  Aquest projecte ha de promoure i facilitar el pas de vianants tenint en compte l'ampliació de voreres, i establint circulació en sentit únic als carrers que delimiten la zona del Nucli Antic.

CULTURA, FESTES, PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

 1. Planificar i realitzar una campanya comunicativa conjunta, acordada i consensuada amb les entitats, del calendari festiu d'activitats al Nucli Antic. Calendaritzar i donar encara més rellevància els actes que es realitzen periòdicament cada any a la plaça de l’Església i/o altres carrers del Nucli Antic, com per exemple Sant Jordi, la revetlla de Sant Joan, el correfoc de Sant Jaume, la Sardinada, la  Festa Medieval, Setmana Santa, etc. Difondre la campanya, de forma activa i seguint una marca conjunta, per tal de visualitzar i emfatitzar el nombre d’activitats existents al Nucli Antic, destacant la vitalitat d’aquesta part del municipi, sense necessitat de dedicar esforços en la creació de noves activitats. Promocionar i posar en valor el que ja tenim. 
 2. Garantir l’obertura periòdica, mitjançant l’establiment d’un calendari fixat i públic amb dies i horaris de visites, que faciliti la visita als equipaments museístics i d’interès cultural (casa museu Gaudí,  Cisterna Vella, Capella Verge Maria) per part dels ciutadans i possibles visitants d’altres municipis. 
 3. Impulsar la creació de diferents rutes culturals i temàtiques al voltant del Nucli Antic que incloguin i relacionin els diferents elements distintius del municipi, com per exemple els edificis, la història, el patrimoni artístic/cultural, fills il·lustres, etc. Edificis i monuments d’interès històric i artístic: places i conjunt dels porxos, l’Església, cal Marc Massó, cal Gallisà, Centro Riudomenc, edifici de les Monges, Casino, etc. Principals edificis, equipaments i instal·lacions municipals: Ajuntament, Hospital i capella Verge Maria, Casa de Cultura, casa museu Gaudí, Epicentre Gaudí, Jutjat de Pau, Casal Riudomenc, Llar de Jubilats, Local Jove, etc. Realitzar materials gràfics de suport  (permanents) on s’expliqui cadascun dels punts d’interès.
 4. Crear una ruta cultural al voltant de la figura de l’arquitecte Antoni Gaudí i el seus orígens. Entorns com per exemple el Mas de la Calderera, natura i la riera de Maspujols, Casa museu, Epicentre, Campanar (escales  i vistes de Riudoms), hortets, etc.

 

Cal posar en valor el nucli antic, no només físicament, sino dotant-lo de contingut i persones.